RAKETY

Pyrotechnika Padáčková raketa set 6ks

58
SKLADEM
PŘED VLOŽENÍM DO VOZÍKU ZVOLTE POČET KUSŮ

Popis: Set Padáčková raketa 6ks s efektem malý padáček se světlicí. VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě. ADR zařazení: 1.4G

Třída nebezpečí: Kategorie F2 - prodej od 18 let.