KULOVÉ PUMY

Kulové pumy Best of shell 50mm

590
SKLADEM
PŘED VLOŽENÍM DO VOZÍKU ZVOLTE POČET KUSŮ

Popis: Balení obsahuje hmoždíř a 6 kulových pum o různobarevném efektu průměru 50 mm (top kvalita). Kulová puma vyletí během 3-6 s. Vloží se do hmoždíře(před zapálením) Pumy (dle ráže) vyletí 30-70 metrů kde vytvoří světelný efekt. Třída nebezpečí F4 - prodejné pouze s osobám způsobilým, které vlastní průkaz odpalovače pyrotechniky. Důležité pro bezpečné používání: Zapalovat na rovné,pevné a hlavně nehořlavé podložce. Nikdy nemějte obličej nad výmetnou částí pyrotechniky.Dodržujte odstup aspoň 10-20 metrů. NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Třída nebezpečí: F4 - nunto mír průkaz odpalovače