KOMPAKTNÍ OHŇOSTROJE | 36 A VÍCE RAN

Pyrotechnika Kompakt 50ran / 30mm Big Brother

1159
SKLADEM
PŘED VLOŽENÍM DO VOZÍKU ZVOLTE POČET KUSŮ

Popis: Kompaktní ohňostroj Big Brother 50ran/30mm s efektem mix 5 různých efektů. Pyrotechnika Kompakt 100 ran / 30mm Big Brother Jedná se o kompakt ve tvaru kvádru, uvnitř kterého jsou uloženy jednotlivé rány. Kompakt umístěte na rovnou a pevnou podložku. Následně během tří až šesti sekund po zapálení zápalnice kompaktu, začnou vystřelovat do výšky cca 15 až 50 metrů (dle ráže) efekty. Efekt: mix 5 různých efektů. Počet ran: 50 ran. Průměr moždíře: 30 mm. Doba trvání efektu: 50 s. Třída nebezpečí: Kategorie F3 - prodej od 21 let. ADR zařazení: 1.3G. Bezpečnostní pokyny: kompakt musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné kompakt ukotvit aby nedošlo k jeho převržení v průběhu činnosti. Při zapalování se nikdy nenaklánějte nad výmetnou část kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Doba trvání: 50 sekudna

Třída nebezpečí: Kategorie F3 - prodejné od 21 let!