KOMPAKTNÍ OHŇOSTROJE | 36 A VÍCE RAN

Kompakt 49 ran / 20mm Best Price FROZEN

389
SKLADEM
PŘED VLOŽENÍM DO VOZÍKU ZVOLTE POČET KUSŮ

Popis: Kompaktní ohňostroj Best Price - FROZEN 49 ran / 20mm s efektem mix 7 různých efektů, finále. Pyrotechnika Kompakt 49 ran / 20mm Best Price - FROZEN Jedná se o kompakt ve tvaru kvádru, uvnitř kterého jsou uloženy jednotlivé rány. Kompakt umístěte na rovnou a pevnou podložku. Následně během tří až šesti sekund po zapálení zápalnice kompaktu, začnou vystřelovat do výšky cca 15 až 50 metrů (dle ráže) efekty. Efekt: mix 7 různých efektů. Počet ran: 49 ran. Průměr moždíře: 20 mm. Doba trvání efektu: 40 s. Třída nebezpečí: Kategorie F2. ADR zařazení: 1.3G. Balení v kartonu: 8/1. Bezpečnostní pokyny: kompakt musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné kompakt ukotvit aby nedošlo k jeho převržení v průběhu činnosti. Při zapalování se nikdy nenaklánějte nad výmetnou část kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Doba trvání: 40 sekund

Třída nebezpečí: Kategorie F