KOMPAKTNÍ OHŇOSTROJE | 25 RAN

Kompaktní ohňostroj ACES 24 ran / 25 mm

349
SKLADEM
PŘED VLOŽENÍM DO VOZÍKU ZVOLTE POČET KUSŮ

Popis: Kompaktní ohňostroj ACES 24 ran / 25 mm s efektem mix 4 různých efektů: 1.red tail to red coco. Silver glitter 2.green tail to green coco. Red glitter 3.blue tail to time rain willow and green glitter 4.red tail to red dahlia and chrys. Pyrotechnika Kompakt 24 ran / 25 mm ACES. Jedná se o kompakt ve tvaru kvádru, uvnitř kterého jsou uloženy jednotlivé rány. Kompakt umístěte na rovnou a pevnou podložku. Následně během tří až šesti sekund po zapálení zápalnice kompaktu, začnou vystřelovat do výšky cca 15 až 50 metrů (dle ráže) efekty. Efekt: mix 20 různých efektů. Počet ran: 24 ran. Průměr moždíře: 25 mm. . Doba trvání efektu: 40 s. Třída nebezpečí: Kategorie F2 . Bezpečnostní pokyny: kompakt musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné kompakt ukotvit aby nedošlo k jeho převržení v průběhu činnosti. Při zapalování se nikdy nenaklánějte nad výmetnou část kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Doba trvání: 40 sekund

Třída nebezpečí: F2