DÝMOVNICE

Čmoudík New colour

90
SKLADEM
PŘED VLOŽENÍM DO VOZÍKU ZVOLTE POČET KUSŮ

Popis: Dýmovnice 4 ks . Pyrotechnika dětská Čmoudík New Color 4 barvy 4 ks různobarevných dýmovniček. Efekt: hustý barevný dým. Barvy: černá, bílá, fialová, oranžová Čas: 40s Kategorie nebezpečí: T1 ADR zařazení: 1.4G Poček kusů v balení: 4 Balení v kartonu: 36/4 Dýmovnice má na jedné straně knotek, který se zapálí, dýmovnici pak odhodíme do bezpečného prostoru. Poté se line hustý dým. Nepoužívat v uzavřených prostorách. VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Doba trvání: 40 sekund

Třída nebezpečí: T1