TOTÁLNÍ VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB!!!

Best price Frozen 100/20mm

739
SKLADEM
PŘED VLOŽENÍM DO VOZÍKU ZVOLTE POČET KUSŮ

Popis: Kompaktní ohňostroj Best price Frozen 100/20mm s efektem mix 10 různých efektů. Best price Frozen 100/20mm. Jedná se o kompakt ve tvaru kvádru, uvnitř kterého jsou uloženy jednotlivé rány. Kompakt umístěte na rovnou a pevnou podložku. Následně během tří až šesti sekund po zapálení zápalnice kompaktu, začnou vystřelovat do výšky cca 15 až 50 metrů (dle ráže) efekty. Efekt: mix 20 různých efektů. Počet ran: 100 ran. Průměr moždíře: 20 mm. . Doba trvání efektu: 60 s. Třída nebezpečí: Kategorie F2. ADR zařazení: 1.4 G Balení v kartonu: 2/1 Bezpečnostní pokyny: kompakt musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné kompakt ukotvit aby nedošlo k jeho převržení v průběhu činnosti. Při zapalování se nikdy nenaklánějte nad výmetnou část kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Doba trvání: 60 sekund

Třída nebezpečí: F2