Římská svíce Roman candle NO. II 1ks


Skladem

45 Kč

ks

Výrobce: Panta pyrotechnik Kód produktu: PPC640631 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

1.Zelený chvost 2.Červený stroboskop+prasání 3.Stříbrná palma+praskání 4.Praskání+brokátová koruna 5.Červený stroboskop+praskání 6.Stříbrná palma+praskání

Video prozatím není.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Zapalte knot a římskou svíci namiřte do bezpečného mista do vzduchu.  Po zhruba pěti sekundách začnou létat barevné světlice.Nikdy nemiřte na žádné objekty, osoby nebo zvířata - hrozí popálení!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet ran 6 ran
Počet kusů 1
Kategorie nebezpečnosti F3 - od 21 let
ADR zařazení 1.4G