Rakety Best price Rocket 9ks


9 různobarevných efektů Více

Skladem

249 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: RS9BP14 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

9 různobarevných efektů Více

9 různobarevných efektů (každá raketa jiný efekt)

Prohlédněte si video.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet ran 9 ran
Kategorie nebezpečnosti F2 - od 18 let
ADR zařazení 1.4G