Prskavky Neonové 8ks 40cm


Není skladem Sledovat dostupnost

55 Kč

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: VP40N Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Balení obsahuje 5 ks prskavek dlouhých 70cm.

Prohlédněte si video.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:  Nezapalujte prskavky v blízkosti hořlavých předmětů. Nezapalujte prskavky na vánočním stromečku! Prskavku uchopte za část k tomu určenou.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet kusů 8
Kategorie nebezpečnosti F1 - od 15 let
ADR zařazení 1.3G