Prskavky 70cm 4ks


Skladem

31 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: VP70 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

zlaté prskavky, délka 70cm, délka prskací hmoty 45cm, průměr prskací hmoty 4,5mmm 4ks v balení

Prohlédněte si video.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:  Nezapalujte prskavky v blízkosti hořlavých předmětů. Nezapalujte prskavky na vánočním stromečku! Prskavku uchopte za část k tomu určenou.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet kusů 4
Kategorie nebezpečnosti F1 - od 15 let
ADR zařazení 1.4G