Pyrotechnika petardy Kalašnikov 20 ran 6ks
Pyrotechnika petardy Kalašnikov 20 ran 6ks

Petardy Kalašnikov 20 ran 6ks


tuba s 20ks petard- imitace střelby Více

Skladem

135 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: K20K Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

tuba s 20ks petard- imitace střelby Více

tuba s 20ks petard- imitace střelby

Prohlédněte si video.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Zapalte knot a rychle odhoďte do bezpečné vzdálenosti. Po zhruba třech sekundách se začnou ozývat rány. Nikdy neodhazujte do míst , kde se zrovna nacházejí lidé nebo zvěř!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet ran 20 ran
Kategorie nebezpečnosti F2 - od 18 let
ADR zařazení 1.3G