Padáčkové rakety 6ks


Skladem

53 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: RS6P Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Set Padáčková raketa 6ks s efektem malý padáček se světlicí. 

Video prozatím není.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet ran 6 ran
Kategorie nebezpečnosti F2 - od 18 let
ADR zařazení 1.4G